Members

岳 子翔

Yue Zixiang
Research Student
Apr.2018-Mar.2019

呉 伯文

Wu Bowen
Research Student
Apr.2018-Mar.2019

Nikolay Popov

Research Student
Oct.2018-Mar.2019

井 依璞

Jing Yipu
Research Student
Oct.2018-Mar.2019

時 嘉祺

Shi Jiaqi
Research Student
Oct.2018-Mar.2019

石 磊

Shi Lei
Research Student
Oct.2018-Mar.2019

Bruno TESSIER

Special Research Student

Apr.2018-Sep.2018

Marcos Inky TAE

Research Student

Apr.2018-Sep.2018

Hiroshi Sakuma
Research Student

Sep.2015-Mar.2018